پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات اجرای طرح زراعت چوب
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری کشور
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت
مخاطبین عموم مردم (افراد دارای زمین و آب برای زراعت چوب)
مدارک لازم افراد حقیقی : شناسنامه، کارت ملیافراد افراد حقوقی : ثبت شرکت،مدارک موسسین شرکت مدارک مربوط به نماینده معرفی شده از دستگاهها،درخواست کتبی،ارائه کتابچه طرح مصوبه اداره جنگل کاری و جنگلداری اداره کل منابع طبیعی استان-مالکیت معتبر عرصه اجرای طرح معرفی نامه و ارائه قرارداد اجرای طرح مصوب اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان
قوانین و مقررات بالادستی (بند ب )ماده148قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی،اجتماعی و ماده 8 و 15 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی کشور
هزینه خدمت رایگان
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی

طرحی است حمایتی با هدف تولید چوب(مصارف مختلف صنعتی و ...) و کاهش فشار بهره برداری از سطح جنگل طبیعی کشور توسط زارعین و با بسته های حمایتی از جمله پرداخت کمک های فنی و اعتباری و تامین نهال یارانه دار و اعمال پوشش بیمه اجرا می گردد.

1- اجرای طرح زراعت چوب
2-اعطای کمک های فنی و اعتباری به مجریان طرح