پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات پاسخ به استعلام طرح های عمومی و عمرانی، معادن در عرصه های منابع طبیعی
آدرس وبگاه eagri.maj.ir
نام دستگاه اجرایی سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری کشور
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین (افراد حقیقی،حقوقی،شرکت ها و سازمان ها)
مدارک لازم افراد حقیقی : شناسنامه، کارت ملی افراد حقوقی : ثبت شرکت،مدارک موسسین شرکت، مدارک لازم مبنی بر نمایندگی از طرف شخص حقوقی یا وکالتنامه قانونی جهت پیگیری 1- معادن : - نامه استعلام پی جویی از وزارت صنعت، معدن و تجارت - نامه استعلام اکتسشاف از وزارت صنعت، معدن و تجارت و طرح معدن کاوی (همراه نقشه محدوده مورد تقاضا) - نامه استعلام بهره برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجوز اکتشاف 2- طرح عمومی و عمرانی : - نامه استعلام دستگاه های اجرایی برای اجرای پروژه، طرح تفصیلی اجرای پروژه و نقشه اجرایی
قوانین و مقررات بالادستی طرح های عمومی و عمرانی - اصول 45 و 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358 و اصلاح 1368 - سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 مصوب 1383 - سیساتهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در بخش منابع طبیعی و کشاورزی مصوب 1384 -(مواد 147،148، 155، 188 و 192 فصل سوم)قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 - بند "ط" و "ک" ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 - بند ب ماده 12 و ماده 13 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 - بند "د" ماده 31 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب 1346 یا اصلاحات بعدی - تبصره 2 ماده 1 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 1371 - قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و 1381 و اصلاحیه - ماده 3 از برنامه جامع صیانت از جنگل های شمال کشور مصوب 1382 هیات دولت - ضوابط زیست محیطی فعالیت های معدنی مصوب 1384 هیات وزیران و آیین نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح ها و پروژه های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی مصوب 1390 هیات وزیران - مواد 7 و 11 و آیین نامه اجرایی آن از قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 و اصلاحیه 1371 - قانون مسئولیت مدنی - قانون مجازات اسلامی - دستورالعمل مربوط به ضوابط و شرایط واگذاری حق بهره برداری از اراضی ملی و دولتی مصوب 1373 هیات وزیران 2- معادن : - اصول 45 و 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358 و اصلاح 1368 - سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 مصوب 1383 - سیساتهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در بخش منابع طبیعی و کشاورزی مصوب 1384 -قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 (مواد 147،148، 155، 188 و 192 فصل سوم) - بند "ط" و "ک" ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 - قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی کشور - قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 71 -قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحات بعدی - قانون معادن مصوب 1377 و قانون اصلاح قانون معادن مصوب 1390 و آیین نامه اجرایی مربوطه - دستورالعمل مربوط به ضوابط و شرایط واگذاری حق بهره برداری از اراضی ملی و دولتی مصوب 1373 هیات وزیران - ضوابط زیست محیطی فعالیت های معدنی مصوب 1384 هیات وزیران و آئین نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح ها و پروژه های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی مصوب 1390 هیات وزیران - مصوبه سیاست های دولت در مورد صیانت از جنگل های شمال کشور 1380
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی غیر الکترونیکی

در راستای توجیه اقتصادی داشتن طرح های عمومی و عمرانی و معادن سازمان به بررسی ارزش اقتصادی طرح های مذکور می پردازد و ضمن برآورد خسارت به دنبال یافتن بهترین شرایط با کمترین میزان خسارت در اینگونه طرح هاست.

مراجعه به سایت و ثبت نام
اخذ کد رهگیری
مراجعه به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان
ارائه کارت ملی و مدارک شناسایی
مطابقت مدارک فردی با سوابق موجود در اداره
برآورد و اعلام هزینه(درصورت داشتن هزینه)
پرداخت هزینه (در صورت داشتن هزینه)
اعلام نتیجه به متقاضی