پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات معرفی مجریان طرح های مصوب غیردولتی منابع طبیعی به صندوق بیمه کشاورزی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری کشور
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین مجریان طرحهای منابع طبیعی
مدارک لازم افراد حقیقی: شناسنامه و کارت ملی افراد حقوقی: ثبت شرکت، مدارک موسسین شرکت، وکالتنامه قانونی یا مدارک نمایندگی حقوقی برای پیگیری درخواست کتبی – قرارداد اجرای طرح – کتابچه طرح مصوب – ارائه گزارش کارشناسی خسارت و صدمات ناشی از عوامل خطرزا توسط اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان- معرفی نامه اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان – معرفی نامه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان افراد حقیقی: شناسنامه و کارت ملی افراد حقوقی: ثبت شرکت، مدارک موسسین شرکت، وکالتنامه قانونی یا مدارک نمایندگی حقوقی برای پیگیری درخواست کتبی – قرارداد اجرای طرح – کتابچه طرح مصوب – ارائه گزارش کارشناسی خسارت و صدمات ناشی از عوامل خطرزا توسط اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان- معرفی نامه اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان – معرفی نامه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان افراد حقیقی: شناسنامه و کارت ملی افراد حقوقی: ثبت شرکت، مدارک موسسین شرکت، وکالتنامه قانونی یا مدارک نمایندگی حقوقی برای پیگیری درخواست کتبی – قرارداد اجرای طرح – کتابچه طرح مصوب – ارائه گزارش کارشناسی خسارت و صدمات ناشی از عوامل خطرزا توسط اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان- معرفی نامه اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان – معرفی نامه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان افراد حقیقی: شناسنامه و کارت ملی افراد حقوقی: ثبت شرکت، مدارک موسسین شرکت، وکالتنامه قانونی یا مدارک نمایندگی حقوقی برای پیگیری درخواست کتبی – قرارداد اجرای طرح – کتابچه طرح مصوب – ارائه گزارش کارشناسی خسارت و صدمات ناشی از عوامل خطرزا توسط اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان- معرفی نامه اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان – معرفی نامه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان
قوانین و مقررات بالادستی بند ط ماده 143 قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره 5 ماده 17 وبند ب و ج ماده 32 قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی
هزینه خدمت رایگان
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی

بمنظور حمایت از مجریان طرحهای منابع طبیعی، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور اقدام به معرفی متقاضیان به صندوق بیمه کشاورزی می نماید.

8- تسویه قرارداد واگذاری، آزادسازی سهام در وثیقه و اعاده تضمینات نزد سازمان خصوصی سازی در زمان خاتمه قرارداد