پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات ثبت فوت
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان ثبت احوال کشور
نام دستگاه مادر وزارت کشور
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین اعلام کنندگان واقعه وفات دارای سمت قانونی
مدارک لازم به زیر خدمت ثبت فوت اتباع ایرانی و صدور گواهی فوت و ثبت فوت و صدور گواهی فوت برای ایرانیان خارج از کشور و ثبت فوت اتباع خارجیدر ایران و صدور گواهی فوت که به پیوست است ،مراجعه شود
قوانین و مقررات بالادستی پیوست زیر خدمتها
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت

تنظیم سند فوت و صدور گواهی وفات برای اتباع ایرانی داخل و خارج کشور و ثبت فوت اتباع خارجی در ایران و صدور گواهی وفات برای آنها، طبق گزارشات نیروی انتظامی