پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات تغییر نام خانوادگی
آدرس وبگاه http://www.sabteahval.ir/Default.aspx?tabid=81
نام دستگاه اجرایی سازمان ثبت احوال کشور
نام دستگاه مادر وزارت کشور
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین کلیه درخواست کنندگان دارای سمت قانونی
مدارک لازم تنظیم و تسلیم درخواست تغییر نام خانوادگی - ارائه اصل شناسنامه و دو برگ تصویر از کلیه صفحات- ارائه اجازه نامه تنظیم شده در دفاتر اسناد می از دارنده حق تقدم نام خانوادگی مورد درخواست تبصره : " تنظیم اجازه نامه های مذکور در ادارات ثبت احوال نیز میسّر است . "4- بانوانی که می خواهند از نام خانوادگی همسر خود استفاده نمایند مدارک ذیل را می‌بایست ارائه نمایند :- تنظیم و تسلیم درخواست تغییر نام خانوادگی .- اصل و تصویر شناسنامه متقاضی .- اجازه نامه شوهر .- اصل و تصویر کلیه صفحات شناسنامه شوهر و قباله ازدواج
قوانین و مقررات بالادستی ماده 997 قانون مدنی و ماده 40 تا 42 قانون ثبت احوال و دستور العمل و مصوبات شورای عالی ثبت احوال
هزینه خدمت 700,000
شماره حساب (های) بانکی شماره حساب ردیف140116 در پیوست
پرداخت بصورت الکترونیک دارد
مرحله ارائه خدمت غیر الکترونیکی(جهت احرازاصالت فرد)-(جهت احراز اصالت مدارک)-(سایر:امضا اوراق مربوطه)

اقدام بر اساس درخواست خواهان با رعایت قوانین و مقررات مربوطه

1-دریافت درخواست 2-مراجعه به سامانه آرشیو اسناد هویتی 3-تطبیق نام خانوادگی با سند سجلی در اداره صدور 4-ارسال در خواست به اداره کل استان(در صورت نیاز) 5-بررسی بانک اطلاعات نام خانوادگی از حیث بلامعارض بودن واژه مورد در خواست(در صورت نیاز) 6-طرح در خواست در کمیته نام خانوادگی 7-ارسال نامه موافقت یا عدم آن به اداره مربوطه