پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات تغییر مشخصات هویتی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان ثبت احوال کشور
نام دستگاه مادر وزارت کشور
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین کلیه اتباع ایرانی
مدارک لازم به زیر خدمت تغییر نام و تغییر نام خانوادگی و اصلاح سن و تغییر نشانی ورسیدگی به درخواست از هیئت حل اختلاف که به پیوست است مراجعه شود .
قوانین و مقررات بالادستی
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت

تغییر نام ، تغییر نام خانوادگی ، تغییر سن،تغییر نشانی و هرگونه تغییر از هیئت حل اختلاف را شامل می شود.