پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات پذیرش و رسیدگی و پرداخت اسناد پزشکی موسسات درمانی طرف قرارداد
آدرس وبگاه http://psc.bimehsalamat.ir/psc/
نام دستگاه اجرایی سازمان بیمه سلامت ایران
نام دستگاه مادر وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
نوع خدمت
مخاطبین کلیه موسسات درمانی طرف قرارداد
مدارک لازم ارایه اسناد خدمات پزشکی انجام شده توسط موسسه
قوانین و مقررات بالادستی قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور و اساسنامه سازمان بیمه سلامت مصوب هیات محترم وزیران
هزینه خدمت رایگان
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی

انجام امور پذیرش، پردازش و پرداخت به موسسات درمانی

1-پذیرش اسناد مراکز طرف قرارداد 2-رسیدگی فنی و مالی اسناد پذیرش شده 3-پرداخت اسناد