پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات خدمات مبتنی بر مراکز شبانه روزی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان بهزیستی کشور
نام دستگاه مادر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین معلولان ( جسمی حرکتی و ذهنی ) سالمندان و بیماران روانی مزمن.افراد آسیب دیده و در معرض آسیب اجتماعی, کودکان بی سرپرست
مدارک لازم معرفی نامه/ متقاضی آزاد -
قوانین و مقررات بالادستی بند الف و ب ماده 3 و ماده 10 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان -ماده 6 آئین نامه اجرایی ماده 192 قانون برنامه سوم توسعه- آئین‌نامه اجرایی جزء 5 بند الف ماده 192 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تداوم آن در برنامه چها
هزینه خدمت متغیر تماس با دستگاه ارائه دهنده خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی

آموزش و اشاعه قرآن در خانه ویژه فرزندان
- ارائه خدمات تربیتی به کودکان و نوجوانان با مشکلات عاطفی- رفتاری در خانه های تربیتی
- حمایتی– آموزشی کودک و خانواده
- مبتلایان به اختلال هویت جنسی
- ارائه خدمات توانبخشی مراقبتی در مراکز شبانه روزی به معلولان ذهنی(نگهداری ، مراقبتی و توانبخشی در ابعاد پزشکی ، آموزشی ، حرفه ای و اجتماعی )
- ارائه خدمات توانبخشی مراقبتی در مراکز شبانه روزی به معلولان جسمی حرکتی(نگهداری ، مراقبتی و توانبخشی در ابعاد پزشکی ، آموزشی ، حرفه ای و اجتماعی )
- ارائه خدمات توانبخشی مراقبتی در مراکز شبانه روزی به سالمندان(نگهداری ، مراقبتی و توانبخشی در ابعاد پزشکی ، آموزشی ، حرفه ای و اجتماعی )
- مراکز نگهداری توانبخشی شبانه روزی حفاظت شده قضایی (نام مرکز است خدمت نیست)
- مداخله، مشاوره، درمان و توانبخشی بیماران روانی مزمن در مراکز شبانه روزی ،شبانه روزی نیمه راهی (مداخله، مشاوره، درمان و توانبخشی) در ابعاد آموزشی، پزشکی، روانی، اجتماعی و حمایتی
- خانه های کوچک معلولان ذهنی( پناهگاهی ) ویژه معلولان ذهنی با معلولیت خفیف افراد مجهول الهویه یا بی سرپرست
- ارائه خدمات مشاوره روانشناختی به صورت حضوری، تلفنی و در فضای مجازی (مشاوره خانواده به منظور کاهش طلاق)
- ارائه حمایت های روانی اجتماعی پس از بلایا ‏*
- ارائه خدمات مشاوره ژنتیک ( قبل از ازدواج ،قبل از بارداری وبرای افراد در معرض خطر توسط پزشکان آموزش دیده)

1- مراجعه به صورت خود معرف یا ارجاع خدمت گیرنده از سایر ارگانها و تشکیل پرونده و ثبت درخواست متقاضی
2- بررسی در کمیته مربوطه جهت تصمیم گیری
3-ارائه خدمت مربوطه
4_ پی گیری پس از ترخیص تا زمان حصول اطمینان از شرایط امن خدمت گیرنده