پرش به محتوای اصلی

الف) دستگاههای اجرایی ( اتصال به گذرگاه خدمات دولت (GSB))

اولویت اول) تکمیل و ارسال نامه ها و فرم های زیر برای اتصال به مرکز ملی تبادل اطلاعات(NIX) از بستر شبکه نورونتا

اولویت دوم) تکمیل و ارسال نامه ها و فرم های زیر برای اتصال به مرکز ملی تبادل اطلاعات(NIX) از بستر شبکه MPLS

ب) سازمان ها و کسب و کارها (اتصال به گذرگاه عمومی خدمات دولت (PGSB))

تکمیل و ارسال نامه ها و فرم های زیر برای اتصال به مرکز ملی تبادل اطلاعات(NIX) از بستر شبکه MPLS

تعاریف

 • مرکز ملی تبادل اطلاعات: مرکزی است که مطابق با تبصره 2 بند ث ماده ۷۶ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور به منظور تبادل و به اشتراک گذاری اطلاعات، استعلامها و خدمات الکترونیکی بین نهادی ایجاد شده است و شامل تمامی گذرگاهها و خوشه ها (جغرافیایی، موضوعی و غیره بر حسب نیاز ) نیز میشود که در این سند به اختصار NIX خوانده میشود.
 • گذرگاه خدمات دولت الکترونیک (GSB): بستر نرم افزاری تبادل اطلاعات بین خدمت دهندگان و خدمت گیرندگان به منظور انجام استعلام های بین دستگاههای اجرایی
 • گذرگاه عمومی خدمات دولت الکترونیک (PGSB): بستر نرم افزاری تبادل اطلاعات بین خدمت دهندگان و خدمت گیرندگان به منظور ارایه خدمات دستگاههای اجرایی به کسب و کارها و عموم مردم
 • نهاد: کلیه دستگاههای اجرایی طبق تعریف در ماده یک قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور و نیز کسب و کارهای بخش خصوصی که به اقتضای نیاز و اخذ مجوز لازم، استفاده کننده از خدمات دستگاههای فوق الأشاره هستند.
 • خدمت دهنده: هر نهادی که خدمتی را از طریق مرکز ارائه میدهد.
 • خدمت گیرنده: هر نهادی که خدمتهای ارایه شده توسط خدمت دهنده از طریق مرکز را، دریافت و بهره برداری می نماید.
 • متقاضی: هر نهادی که تقاضای اتصال به مرکز و تبادل خدمت با نهادهای دیگر از آن طریق را دارد.
 • پایگاه اطلاعاتی پایه: کلیه پایگاههای اطلاعاتی شامل مصادیق تعریف شده در بند یک آیین نامه اجرایی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استاندارد سازی تبادل اطلاعات بین دستگاهی مصوب شورای عالی فضای مجازی موضوع تبصره یک بند ث ماده 67 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور
 • تأمین کنندگان بستر ارتباطی مورد تایید مرکز: متولیان بسترهای اتصال شبکه تصریح شده در این سند که امکان برقراری اتصال بین نهادها و مرکز را بر بستر شبکه ملی اطلاعات دارند. در حال حاضر، بستر های MPLS و نورنتا که توسط شرکت مخابرات ایران ارایه می شود و بستر اینترنت، در مرکز NIX مورد استفاده قرار می گیرد.

 

مقدمه

در روند توسعه دولت الکترونیک در کشور، نیاز به تبادل اطلاعات بین دستگاههای اجرایی و دریافت خدمات از پایگاههای اطلاعاتی پایه در کشور ایجاد گردید که در مراحل اولیه، ارایه خدمات بصورت مستقیم انجام می‌شد. لیکن با گسترش خدمات دولت الکترونیکی و افزایش دستگاههای متقاضی دریافت خدمات، نیاز به ایجاد بستری که بتواند خدمات مورد نیاز همه متقاضیان را بصورت استاندارد پوشش دهد مدنظر قرار گرفت. بر همین اساس ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه کلیه دستگاههای اجرایی را مکلف به تبادل و به اشتراک گذاری رایگان اطلاعات نمود و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف به ایجاد زیرساخت مورد نیاز گردید. پس از آن تبصره 2 بند ث ماده 67 قانون برنامه ششم توسعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را موظف نمود تا سال دوم اجرای قانون برنامه، تمام زیرساخت های لازم برای تعامل اطلاعاتی بین دستگاههای اجرایی بر بستر شبکه ملی اطلاعات، صرفا از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) و با استانداردهای فنی مصوب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را فراهم کند.

ضمن اینکه آیین نامه اجرایی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استاندارد سازی تبادل اطلاعات بین دستگاهی (مصوب جلسه شماره 54 مورخ 24/9/97 شورای عالی فضای مجازی) بر انجام کلیه تبادل اطلاعات و استعلامات صرفا از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات تاکید نمود.

با عنایت به تکالیف مقرر در قوانین فوق و با هدف یکپارچه سازی و تسریع در ارایه خدمات، معماری تبادل اطلاعات بین دستگاههای اجرایی مبتنی بر «وب سرویس» مصوب شده و بستر نرم افزاری تبادل اطلاعات بین خدمت دهندگان و خدمت گیرندگان که طی سالهای گذشته به صورت پایلوت راه اندازی شده بود، به عنوان گذرگاه خدمات دولت الکترونیک (GSB) مورد بهره برداری قرار گرفت.

همچنین به منظور اتصال کلیه دستگاههای اجرایی به گذرگاه GSB و با توجه به بند 4-5-2 "شبکه های اختصاصی امن و ارتباطات دستگاهها" از سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات مصوب جلسه سی و پنجم مورخ 20/9/95 شورای عالی فضای مجازی، توسعه شبکه ای بین دستگاهی با استفاده از خدمات تامین کنندگان بسترهای ارتباطی که یکی  از الزامات مهم آن، منفصل بودن از اینترنت می باشد، در دستور کار قرار گرفت.

 

معماری مرکز ملی تبادل اطلاعات

از آنجاییکه گذرگاه GSB تبادل اطلاعات بین نهادها را عهده دار است، لذا ضروری است،  هر گونه تبادل اطلاعات، بر بستر شبکه ای امن و اختصاصی انجام شود. بر همین اساس راهکارهای امن و اختصاصی تامین کنندگان بسترهای ارتباطی، مورد بررسی قرار گرفته و اقدامات لازم برای توسعه شبکه مرکز ملی تبادل اطلاعات با استفاده از بستر شبکه MPLS و یا نورنتای شرکت مخابرات ایران که قابلیت پوشش کشوری برای کلیه دستگاههای اجرایی را دارد، انجام گردید.

کلیه نهادها پس از برقراری ارتباط MPLS و یا نورنتا و با انجام تنظیمات و ملاحظات شبکه ای مدنظر مرکز NIX می توانند نسبت به ارایه و یا دریافت خدمات به گذرگاه GSB  اقدام نمایند.

علاوه بر آن با توجه به اینکه در حال حاضر، کلیه وزارت خانه‌ها و دستگاه‌های مرکزی به مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) متصل می باشند، لذا دستگاههای اجرایی استانی می‌توانند از طریق شبکه اختصاصی وزارت خانه و دستگاه مرکزی، از خدمات گذرگاه GSB استفاده نمایند. همچنین کلیه نهادهای متصل به شبکه دولت (شبکه اختصاصی مرکز ارتباطات، فناوری اطلاعات و امنیت نهاد ریاست جمهوری) نیز قابلیت استفاده از خدمات گذرگاه GSB را دارا می باشند.

با افزایش تعداد تراکنش ها در گذرگاه خدمات دولت الکترونیک (GSB) ، ضرورت ایجاد گذرگاه خدمات پشتیبان (Mirror) به منظور افزایش سطح پایداری آن مورد توجه بوده و در حال حاضر گذرگاه GSB در دو مرکز داده در تهران و بصورت Main  و Mirror  راه اندازی شده است. کلیه نهادهای ارایه کننده و دریافت کننده خدمت با انجام تنظیمات شبکه ای مورد نظر به هر دو گذرگاه متصل می شوند.

موضوع مهم دیگری که در مرکز NIX مورد پیگیری قرار گرفت، ارایه خدمات دولت به شرکت ها و کسب و کارها بود که از سال 1397 آغاز شد و منجر به راه اندازی گذرگاه عمومی خدمات دولت (Public GSB) گردید. این گذرگاه در شبکه ای مستقل از شبکه مرتبط با گذرگاه GSB راه اندازی شده و اتصال سازمان ها و دستگاههای ارایه کننده خدمت به گذرگاه PGSB، بصورت امن و اختصاصی از بستر شبکه MPLS شرکت مخابرات ایران  و اتصال شرکت ها و کسب و کارها بصورت لایه 3 و از بستر MPLS و یا اینترنت و با رعایت ملاحظات شبکه ای مرکز ملی تبادل اطلاعات قابل انجام می باشد. تحقق این امر، موجب ایجاد دو شبکه مستقل در مراکز داده دولت الکترونیک شد.

شکل زیر نحوه اتصال سازمان ها و شرکت ها به مرکز ملی تبادل اطلاعات را صرف نظر از بستر اتصال (بستر نورنتا، MPLS و یا اینترنت) نشان می دهد.

معماری مرکز ملی تبادل اطلاعات

 

نحوه اتصال نهادها  به مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) و گذرگاه GSB

 • اتصال خدمت دهنده و خدمت گیرنده به مرکز ملی تبادل اطلاعات بصورت لایه 3 و از طریق بستر نورونتا، MPLS، فیبر نوری و شبکه دولت (شبکه اختصاصی مرکز ارتباطات، فناوری اطلاعات و امنیت نهاد ریاست جمهوری) امکان پذیر است.
 • در صورتیکه خدمت دهنده ای دارای پایگاه اطاعات توزیع شده در استان های دیگر باشد، از طریق بستر MPLS کشوری به مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) متصل میشود.
 • اتصال ادارات تابعه و یا استانی ارایه کنندگان و گیرندگان خدمات از طریق شبکه اختصاصی خدمت دهنده و یا خدمت گیرنده و یا از طریق شبکه دولت خواهد بود و در خصوص دستگاههای فاقد دستگاه مرکزی نظیر شهرداری ها، از طریق نورونتا و یا MPLS کشوری امکان پذیر می باشد.
 • تنظیمات و ملاحظات شبکه ای زیر بایستی انجام شود:
  • برقراری تانل GRE بین شبکه متقاضی و شبکه مرکز ملی تبادل اطلاعات
  • برقراری  پروتکل IPSEC  (در صورت عدم امکان برقراری پروتکل IPSEC، موضوع بررسی و تصمیم گیری میشود)
  • برقراری پروتکل روتینگ OSPF با Area و پیکربندی تعیین شده از سوی مرکز ملی تبادل اطلاعات
  • انجام تنظیمات لازم در شبکه و فایروال متقاضی برای آدرس های IP گذرگاه GSB
  • انجام تنظیمات لازم در شبکه و فایروال متقاضی به منظور دسترسی به سرورهای DNS مرکز ملی تبادل اطلاعات
  • تعریف زون *.iran.gov.ir و انجام تنظیمات DNS Forwarder بر روی سرور های DNS
  • الزام به استفاده از آدرس https://gsbservices.iran.gov.ir به عنوان آدرس دومین گذرگاه GSB 

 

نحوه اتصال به مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) و گذرگاه PGSB

 • اتصال خدمت دهنده بصورت لایه 3 و از طریق بستر MPLS امکان پذیر است.
 • اتصال خدمت گیرنده بصورت لایه 3 و از طریق اینترنت و یا IXP و یا MPLS انجام میشود.
 • الزام به استفاده از آدرس https://pgsb.iran.gov.ir به عنوان آدرس دومین گذرگاه PGSB 
 • تنظیمات و ملاحظات شبکه ای زیر بایستی انجام شود:
  • برقراری تانل GRE بین شبکه متقاضی و  شبکه مرکز ملی تبادل اطلاعات
  • برقراری  پروتکل IPSEC  (در صورت عدم امکان برقراری پروتکل IPSEC، موضوع بررسی و تصمیم گیری میشود)
  • برقراری پروتکل روتینگ BGP با AS و پیکربندی تعیین شده از سوی مرکز ملی تبادل اطلاعات

 

سوالات عمومی در خصوص مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX)

سوال: در صورتی که دستگاهی تمایل به دریافت خدمات الکترونیکی از مرکز ملی تبادل اطلاعات را داشته باشد، چه اقداماتی را می‌بایست انجام دهد؟

پاسخ: به منظور دریافت خدمات الکترونیکی، اقدامات زیر لازم است انجام پذیرد:

 1. متقاضی با دستگاه خدمت ‌دهنده مذاکره نموده و مجوز بهره­برداری از خدمت مورد نظر را از دستگاه متولی خدمت اخذ و به سازمان فناوری اطلاعات ایران اعلام نماید. (به دلیل اینکه سازمان فناوری اطلاعات ایران متولی خدمت نیست، لذا به هیچ عنوان اجازه ارائه خدمت بدون مجوز مربوطه وجود ندارد) .
 2. با توجه به اینکه خدمت دریافتی برای چه کاربردی مدنظر است، متقاضی بایستی نسبت به انتخاب گذرگاه عمومی خدمات دولت (PGSB) یا گذرگاه خدمات دولت (GSB) اقدام نماید. مهمترین نکته‌ای که در خصوص انتخاب نوع گذرگاه بایستی مد نظر قرار گیرد، این است که خدمت دریافتی از GSB بایستی در یک شبکه اختصاصی و منفصل از اینترنت مورد استفاده قرار گیرد، لیکن خدمت دریافتی از PGSB می‌تواند در سامانه‌های مستقر بر بستر اینترنت مورد استفاده قرار گیرد. پس از آن متقاضی می‌تواند به نشانی https://iran.gov.ir/gsb مراجعه و نسبت به تکمیل فرم‌های مربوط به اتصال به مرکز ملی تبادل اطلاعات اقدام نماید.

 

سوال: در صورتی که دستگاه متقاضی به شبکه مرکز ملی تبادل اطلاعات متصل باشد، چگونه می‌تواند از خدمت‌های موجود در مرکز ملی تبادل اطلاعات بهره­مند شود؟

پاسخ: در این حالت دستگاه متقاضی دریافت خدمت می­بایست با دستگاه خدمت دهنده مذاکره نموده و نیاز است دستگاه متولی خدمت از طریق روال اداری، مجوز بهره­برداری از خدمت مورد نظر را به سازمان فناوری اطلاعات ایران اعلام نماید. (به دلیل اینکه سازمان فناوری اطلاعات ایران متولی خدمت نیست، لذا به هیچ عنوان اجازه ارائه خدمت بدون مجوز مربوطه وجود ندارد)

دستگاه متقاضی سپس می­بایست نماینده خود را جهت دریافت اطلاعات و مستندات راهنمای فنی مربوطه، طی نامه‌ای به سازمان معرفی کند و نام و نام خانوادگی، کد ملی، شماره تماس و نشانی رایانامه (Email) وی (صرفاً روی نام دامنه اداری دستگاه متقاضی) را به همراه عنوان خدمت مورد نظر اعلام نماید.

 

سوال: در صورت وجود مجوز بهره­برداری از خدمت برای دستگاه متقاضی، چگونه اطلاعات آن را دریافت نماید؟

پاسخ: پس از حصول اطمینان در خصوص وجود مجوز توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران، دستگاه متقاضی سپس می­بایست نماینده خود را جهت دریافت اطلاعات و مستندات راهنمای فنی مربوطه، طی نامه‌ای به سازمان معرفی کند و نام و نام خانوادگی، کد ملی، شماره تماس و نشانی رایانامه (Email) وی (صرفاً روی نام دامنه اداری دستگاه متقاضی) را به همراه عنوان خدمت مورد نظر اعلام نماید.

 

سوال: پس از دریافت خدمت از مرکز ملی تبادل اطلاعات، نحوه اعلام خرابی و درخواست بررسی جهت رفع خطای احتمالی با سازمان فناوری اطلاعات ایران به چه صورت می­باشد؟

پاسخ: نماینده دستگاه می‌تواند در صورت خرابی در شبکه و اتصال به مرکز ملی تبادل اطلاعات با شماره تلفن‌های 88386294 و 88386289 داخلی ۱ (بصورت شبانه روزی) تماس حاصل کند تا بخش پشتیبانی شبکه نسبت به ثبت تیکت و پی‌گیری موضوع اقدام نماید. در صورت خرابی در سرویس، تعامل از طریق پست الکترونیکی gsb@ito.gov.ir صورت می­پذیرد و دستگاه ها می­بایست هرگونه درخواست خود در حوزه سرویس را به صورت الکترونیکی به همراه مستندات و تصاویر خطاهای احتمالی ارسال و از طریق شماره تلفن­های 88386294 و 88386289 داخلی 2 (بصورت شبانه روزی) موضوع را پی‌گیری نمایند.

 

سوال: در صورت عدم ارسال مجوز استفاده از خدمت برای متقاضی به سازمان فناوری اطلاعات ایران، چه اقداماتی باید انجام شود؟

پاسخ: در صورت عدم وصول مجوز دستگاه ارائه دهنده خدمت در سازمان فناوری اطلاعات ایران، لازم است که مراتب توسط دستگاه متقاضی خدمت از دستگاه متولی خدمت پیگیری شود تا در اسرع وقت مجوز بهره برداری از خدمت برای ایشان به سازمان فناوری اطلاعات ایران ارسال گردد.

 

سوال: چنانچه دستگاه دریافت کننده خدمت با استفاده از هر زبان برنامه نویسی در پیاده سازی دچار مشکل شود و نیاز به نمونه کد داشته باشد چه اقدامی را می‌بایست انجام دهد؟

پاسخ: در صورت وجود مشکل در پیاده سازی خدمت با استفاده از هر یک از زبان های برنامه نویسی مراتب می‌بایست از سوی دستگاه متولی خدمت پیگیری شود تا نمونه کدهای لازم به منظور رفع خطاهای برنامه نویسی توسط ایشان در اختیار دستگاه متقاضی قرار گیرد.

 

سوال: در صورتی که دستگاهی تمایل به ارائه خدمت / خدمت هایی بر روی گذرگاه خدمات دولت باشد، چه اقداماتی را می‌بایست انجام دهد؟

پاسخ: اگر دستگاهی تمایل به ارائه خدمت بر روی گذرگاه های خدمات را داشته باشد ضمن ارسال نامه درخواست رسمی به سازمان فناوری اطلاعات ایران لازم است اطلاعات ذیل را جهت پیاده سازی خدمت در مرکز ملی تبادل اطلاعات ارائه نماید:

-         اطلاعات کارشناس رابط شامل نام و نام خانوادگی، کد ملی، شماره تماس

-         اطلاعات فنی خدمت شامل آدرس معتبر خدمت بر روی شبکه متصل شده به مرکز ملی تبادل اطلاعات، راهنمای استفاده از خدمت، نمونه داده آزمایشی ورودی جهت فراخوانی خدمت و در صورت نیاز به نام کاربری و کلمه عبور اختصاص نام کاربری و کلمه عبور آزمایشی و موقت برای سازمان فناوری اطلاعات ایران

شایان ذکر است که ارائه خدمت در مرکز ملی تبادل اطلاعات صرفاً در قالب استاندارد «وب سرویس» امکان پذیر است.

فلوچارت انتخاب گذرگاه خدمات مناسب در مرکز ملی تبادل اطلاعات

با توجه به اهمیت انتخاب گذرگاه برای ارایه و دریافت خدمات مورد نظر، فلوچارت زیر، مراحل انتخاب و راه اندازی خدمت را نشان می دهد:

فلوچارت انتخاب گذرگاه خدمات در مرکز ملی تبادل اطلاعات

 

ردیف

سازمان سرویس دهنده

نام خدمت

متدهای سرویس

1 سازمان اداري و استخدامي سرویس استعلام کارکنان دولت استعلام کارکنان
سرویس دریافت اطلاعات میز خدمت 1 متد
2 سازمان ثبت احوال سرویس استعلام هویت استعلام هویت (شامل 11 متد)
سرویس استعلام دسته ای احراز هویت (شامل 6 متد)
استعلام هویت دسته ای استعلام هویت دسته ای
سرویس عکس استعلام فراوانی ولادت٬ وفات٬ ازدواج و طلاق (16 متد)
3 شرکت ملي پست ایران سرویس استعلام کدپستی دریافت نشانی با کد پستی
دریافت نشانی به صورت رشته ای
دریافت تلفن ثابت با کد پستی
دریافت نشانی و تلفن ثابت با کد پستی
دریافت مختصات جغرافیایی با کدپستی
دریافت نشانی ، تلفن و مختصات جغرافیایی با کد پستی
دریافت کد فعالیت (ISIC V.4) با استفاده از کدپستی
دریافت اطلاعات کارگاه (نام کارگاه و نوع فعالیت) با استفاده از کدپستی
دریافت کدپستی با استفاده از تلفن ثابت
دریافت نشانی با استفاده از تلفن ثابت
دریافت کدپستی و نشانی با تلفن
دریافت کد فعالیت (ISIC V.4) با استفاده از تلفن ثابت
دریافت اطلاعات کارگاه (نام کارگاه و نوع فعالیت ) با استفاده از تلفن ثابت
دریافت مختصات جغرافیایی با استفاده از تلفن
فهرست متدهای مربوط به گواهی کدپستی
تولید گواهی کدپستی
اعتبارسنجی و دریافت اطلاعات گواهی کدپستی
سایر متدهای وب سرویس
دریافت کدپستی با نشانی
اعتبارسنجی کدپستی
سرویس های نشانی قانونی مکان محور (G-NAF) متد دریافت نشانی قانونی از طریق کدپستی 10 رقمی
متد دریافت مختصات جغرافیایی از طریق کدپستی 10 رقمی
متد دریافت کدشناسه ساختمانی از طریق کدپستی 10 رقمی
متد دریافت نشانی قانونی از طریق کدشناسه ساختمانی
متد دریافت مختصات جغرافیایی از طریق کدشناسه ساختمانی
متد دریافت فهرستی از نشانی های محله یا شهر از طریق بخشی از نشانی
متد دریافت اطلاعات واحدهای ساختمان و کدهای پستی متناظر از طریق کدشناسه ساختمانی
سرویس های مبتنی بر اشتراکات سازمانی متد دریافت کدشناسه ساختمانی از طریق تلفن ثابت
متد دریافت تلفن های ثابت از طریق کدشناسه ساختمانی
متد دریافت نشانی قانونی و کدپستی از طریق تلفن ثابت
متد دریافت نشانی قانونی و کدپستی از طریق تلفن همراه
متد دریافت نشانی قانونی و کدپستی از طریق اشتراک آب
متد دریافت نشانی قانونی و کدپستی از طریق اشتراک برق
متد دریافت نشانی قانونی و کدپستی از طریق اشتراک گاز
متد دریافت نشانی قانونی و کدپستی از طریق کد نوسازی
سرویس های Reverse Geocoding متد دریافت کدشناسه ساختمانی از طریق مختصات جغرافیایی
متد دریافت نشانی قانونی از طریق مختصات جغرافیایی
متد دریافت اطلاعات کدهای پستی پارسل از طریق مختصات جغرافیایی
4 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي سرویس استعلام ارائه دهنده خدمت استعلام ارائه دهنده با کد سازمان نظام پزشکی
استعلام ارائه دهنده با کدملی
سرویس روکش اسناد بیمارستان Save Patient Bill
Save Patient Bill Secure
سرویس ثبت وضعیت تخت Set Hospital Beds
سرویس کدگذاری اعتبار سنجی کد و مقدار
سرویس استعلام افراد استعلام کارت بهداشت افراد با استفاده از کد ملی
Get Graduated Info
Get Person Salamat Insurance By National Code
Register Birth
Validate Graduated Info
سرویس هدایتگر شاخص های سلامت استعلام گزارش شاخص های سلامت برای سامانه پاک
سرویس سازمانها افزودن سازمان جدید به پایگاه
Get Hospital Grade By Organization ID 8 Digit
استعلام اطلاعات سازمان با شناسه سپاس
استعلام اطلاعات سازمان با شناسه هشت رقمی پایگاه
Get Updated Organization From Date With Parent Organization
Validate Organization
5 بنیاد شهید و امور ایثارگران سرویس های عمومی سرویس استعلام عمومی اطلاعات ایثارگری
سرویس تاریخچه تسهیلات مسکن یارانه ای استعلام تاریخچه تسهیلات دریافت شده مسکن یارانه ای توسط ایثارگران
سرویس های USSD استعالم اعتبار کارت شناسایی ایثارگری (هوشمند)
خصوصیات ایثارگری به شکل متن
سرویس مجوز واردات خودرو بررسی مجوز خانواده ایثارگران و شهدا
ارسال اطلاعات به سامانه پاک ارسال شاخص ها به سامانه پاک
سرویس های مخصوص سازمان های ارائه دهنده خدمات ایثارگری سرویس استعلام تخفیف بلیط هواپیما
سرویس تسهیلات مسکن ایثارگری(شامل 3 متد)
سرویس سهمیه ایثارگری در آزمون کنکور
سرویس استعلام سهمیه در آزمون جهاد دانشگاهی
6 سازمان بیمه سلامت ايران سرویس مدیریت خدمات دریافت اطلاعات بیمه شده و پاسخ حساب بیمه ای (شامل 4 متد)
بیمه شدگان دریافت خدمت سلامت و تولید کد سماد
سرویس استعلام بیمه سلامت استعلام بیمه سلامت افراد تحت پوشش کمته امداد (3 متد REST)
بیمه شدگان دریافت خدمت سلامت و تولید کد سماد
اعلام آرایه خدمت
  اعلام آرایه خدمت
سرویس احراز هویت احراز هویت کاربر با استفاده از توکن HTTP
تعریف سطوح دسترسی
سرویس اطلاعات رسانی خدمات حوزه سلامت دریافت اطلاعات خدمت
جستجوی سریع خدمات
جستجوی کامل خدمات
دریافت ویژگی های اضافه خدمت
سرویس احراز هویت فراخوانی عملیات احراز هویت فراخوانی کننده های سرویس
7 وزارت راه و شهر سازی سرویس استعلام استعلام اطلاعات رانندگان، ناوگان باری و ناوگان مسافری شامل 36 متد
سرویس اموال دولتی بررسی وضعیت ناوگان (3 متد)
8 شرکت رجا سرویس رزرو بلیط شامل 4 متد
9 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
سرویس شاهکار احراز هویت و بررسی تطبیق شماره تلفن همراه با کد ملی صاحب خط تلفن
اعلام تعداد خطوط تلفن همراه افراد به صورت ارسال پاسخ در پیامک با استفاده از کد ملی
اعلام تعداد خطوط تلفن همراه افراد به صورت ارسال پین کد در پیامک با استفاده از کد ملی (2 متد)
سرویس اعلام شاخص ها به سامانه پاک استعلام شاخص های مورد نیاز سامانه پاک بر اساس تاریخ
سرویس اطلاعات پروانه های صادره استعلام اطلاعات پروانه های صادره
سرویس اعلام موقعیت مکانی اضطراری (سیام) 4 متد
10 سازمان تامین اجتماعی سرویس استعلام آخرین دستمزد بیمه شده دریافت آخرین مبلغ دستمزد واریز شده بر اساس کد ملی فرد بیمه شده
استعلام وضعیت بیمه تامین اجتماعی استعلام مشخصات و نمایش وضعیت بیمه شده ، تاریخ اعتبار دفترچه بیمه و شماره شعبه (4 متد)
سرویس ثبت درخواست ماده 37 احراز هویت بر اساس توکن
استعلام وضعیت بدهی کارگاه به همراه ارائه کد پیگیری
دریافت اطلاعات هویتی مربوط به کارگاه
سرویس برون سازمانی احراز هویت بر اساس توکن
استعلام استحقاق درمان بر اساس کد ملی فرد بیمه شده
11 وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی
سرویس استحقاق بیمه استعلام مشخصات و نمایش وضعیت بیمه شده
استعلام ماهیت بیمه درمانی
استعلام وضعیت ماهیت بیمه اجتماعی
سرویس اطلاعات بازنشستگی استعلام اطلاعات بازنشستگان بر اساس کد ملی
سرویس اعلام شاخص ها به سامانه پاک استعلام شاخص های مورد نیاز سامانه پاک بر اساس تاریخ
سرویس مشاغل خانگی (USSD) استعلام وضعیت فعلی متقاضی
12 وزارت امور اقتصادي و دارايي سرویس استعلام اطلاعات مانیفست استعلام اطلاعات بارنامه بر اساس شماره بارنامه (2 متد)
سرویس بدهی گمرکی استعلام یا ایجاد تغییرات در بدهی گمرکی اشخاص حقیقی و حقوقی (2 متد)
سرویس اطلاعات اظهارنامه ارزش گمرکی شامل اطلاعات نوع و وزن و... یک واحد کالا و تعداد این واحد در اظهارنامه می باشد. (1 متد)
سرویس استعلام بدهی مالیاتی استعلام وجود بدهی مالیاتی (1 متد)
سرویس ارسال اطلاعات معاملات ارسال اطلاعات مربوط به معاملات انجام شده (7 متد)
سرویس اطلاعات اظهارنامه گمرکی  استعلام اطلاعات اظهارنامه‌های گمرکی (1 متد)
سرویس دریافت سریال گمرکی بر اساس اطلاعات حمل با دریافت شماره‌های منحصر به فرد در فرآیند حمل کالا از مبدا تا مقصد، شماره سریال پروانه یا اظهارنامه های گمرکی مرتبط را باز می‌گرداند. (3 متد)
سرویس دریافت پته گمرکی دریافت پته گمرکی بر اساس شماره پلاک یا شماره پته یا ... (3 متد)
سرویس بانک داده های اقتصادی و مالی استعلام از پایگاه داده اقتصادی و مالی
سرویس اعلام شاخص ها به سامانه پاک استعلام شاخص های مورد نیاز سامانه پاک از وزارت اقتصاد بر اساس بازه زمانی (5 متد)
سرویس اعلام شاخص ها به سامانه پاک استعلام شاخص های مورد نیاز سامانه پاک از وزارت اقتصاد بر اساس تاریخ
سرویس اطلاعات فاکتور خودرو استعلام اطلاعات فاکتور خودرو بر اساس کد VIN
سرویس ذخیره اطلاعات خاص تعرفه سرویس ارسال پیشنهاد اطلاعات خاص تعرفه
سرویس دریافت شماره سریال بر اساس شماره قبض انبار دریافت شماره سریال بر اساس شماره قبض انبار اداره بنادر و کشتیرانی
سرویس اطلاعات لجستیکی محموله استعلام اسناد لجستیکی بر اساس سریال اظهار نامه گمرکی
13 سازمان فناوری اطلاعات ایران سرویس ثبت نام کارپوشه ملی ایرانیان ثبت نام کامل غیرحضوری کارپوشه ملی ایرانیان
سرویس کارپوشه ملی ایرانیان ارسال نامه و فرم های دستگاه ها به کارپوشه ملی ایرانیان
سرویس سامانه انتشار دسترسی آزاد به اطلاعات ثبت درخواست شهروندان با استفاده از عنوان درخواست، موضوع و سازمان پاسخگو
ثبت درخواست شهروندان با استفاده از عنوان درخواست، کد ملی و کد سازمان پاسخگو
دریافت فهرست موضوعات درخواستهای قابل ثبت توسط شهروندان
دریافت فهرست سازمانهای پاسخگو در خصوص درخواستهای ثبت شده به صورت سلسله مراتب
دریافت اطلاعات پاسخ بر اساس کد رهگیری
دریافت لیست تمام پاسخ های دریافتی در کارتابل شهروند
ثبت نام شهروندان
فعال سازی نام کاربری شهروندان
دریافت کد فعال سازی
شناسایی کاربر
14 سازمان حمایت از مصرف کنندگان سرویس ارسال گزارش های مرتبط با قیمت بازار، بازرسی، تخلفات و کشفیات قاچاق کالا مجموعه داده های مربوط به تخلفات صورت گرفته استانها در جداول پایگاه داده سامانه جامع بازرسی و تخلفات که در پایان هر ماه ارائه
می شود
مجموعه داده های مربوط به بازرسی های انجام شده استانها در جداول پایگاه داده سامانه جامع بازرسی و تخلفات که در پایان هر ماه ارائه
می شود
مجموعه داده های مربوط به قیمت کالاهای منتخب در بازار در جداول پایگاه داده قیمت سازمان که روزانه ارائه می شود
مجموعه داده های مربوط به کشفیات قاچاق به تفکیک استان که در پایان هر ماه ارائه می شود
مجموعه داده های مربوط به کشفیات قاچاق به تفکیک کالا که در پایان هر ماه ارائه می شود
15 وزارت صنعت، معدن و تجارت
سرویس سامانه جامع انبارها استعلام کد پستی از سامانه جامع انبارها
استعلام وضعیت انبارها
استعلام وضعیت انبارها از طریق نرم افزار دولت همراه
سرویس همتا استعلام اصالت گوشی تلفن همراه (11 متد)
سرويس ثبت سفارش استعلام مشخصات برگه ثبت سفارش براي كد ثبت سفارش انتخابي
سرويس ثبت كالاي مسافري ثبت شناسه تلفن همراه نسخه REST
ثبت شناسه تلفن همراه
سرویس دریافت لیست مجتمع و واحدها سامانه جامع انبارها سرویس دریافت لیست مجتمع و واحدها
سرویس ثبت نام واحد در سامانه جامع انبارها
سرویس ویرایش اطلاعات واحد شخص در سامانه جامع انبارها
سرویس حذف تمام واحدهای شخص در سامانه جامع انبارها
سرویس حدف یک واحد با کدپستی در سامانه جامع انبارها
سرویس حذف مجتمع با کدپستی در سامانه جامع انبارها
سرویس رسید حواله سامانه جامع انبارها سرویس ابطال یک رسید قطعی
سرویس ثبت حواله موقت
سرویس ثبت رسید موقت
سرویس حذف حواله موقت
سرویس حذف یک رسید موقت
سرویس جست و جوی واحدها
سرویس قطعی کردن حواله موقت
سرویس قطعی کردن رسید موقت
سرویس ابطال حواله قطعی
سرویس تخصیص كدپستی سامانه جامع انبارها سرویس پیگیری تخصیص کدپستی
سرویس درخواست تخصیص کدپستی
سرویس اعلام شاخص ها به سامانه پاک استعلام شاخص های مورد نیاز سامانه پاک بر اساس تاریخ
سرویس "ثبتارش" استعلام وضعیت ثبت سفارش گمرک
سرویس استعلام ثبت سفارش استعلام وضعیت ثبت سفارش بر اساس کد ملی فرد و شماره فاکتور
سرویس تخصیص كدپستی سامانه جامع انبارها از طریق تلفن همراه ارسال اطلاعات مجوز ترخیص کالا و تبادل اطلاعات پیش فاکتور (22 متد)
سرویس تبادل اطلاعات مجوزها و پیش فاکتور دریافت کلیه مشخصات کالا بر اساس شماره بار کد
سرویس استعلام کد کالا (G10) دریافت کلیه مشخصات کالا بر اساس شماره بار کد
انتقال اطلاعات بین سامانه تجارت داخلی و سامانه یکپارچه مجوزها ارسال اطلاعات بیمه تامین اجتماعی به سامانه
لیست واحدها
استعلام آدرس از سامانه انبار
سرویس سامانه جامع انبارها (soap) رسید
حواله
معامله
رسید و حواله براساس بارنامه
حذف واحد
ویرایش واحد
دریافت لیست واحد با کدپستی
سرویس تامبن اجتماعی روال ثبت درخواست مجوزهای انتقال مالکیت
سرویس سامانه تدارکات الکترونیک دولت سرويس اطلاعات پايه مزايده (13 متد)
وب سرويس گزارشات - مزايده (14 متد)
EprocBaseInquiry (3متد)
سرويس ثبت و دريافت اطلاعات مزايده (23 متد)
MelliBankNeedRegistration (4متد)
MelliBankBaseInfo
سامانه تدارکات - مناقصه - ثبت نام (11متد)
سامانه تدارکات - مناقصه استعلام (15متد)
سامانه تدارکات - مناقصه اطلاعات پايه (7 متد)
سرویس internal_ussd
سرویس دریافت اطلاعات شناسه رهگیری لیست و اطلاعات کالا
سرویس رتبه بندی و اعتبار سنجی اصناف فعال دریافت اطلاعات رتبه بندی و اعتبار سنجی بر اساس نوع شخصیت، نوع ملیت و کد لایسنس
سامانه شناسه کالا 5 متد
16 بانک مرکزی سرویس استعلام ارز و سکه استعلام نرخ ارز بانک مرکزی
استعلام نرخ ارز بازار آزاد در ابتدای روز
استعلام نرخ ارز بازار آزاد در انتهای روز
استعلام نرخ سکه بازار آزاد در ابتدای روز
استعلام نرخ سکه بازار آزاد در انتهای روز
استعلام نرخ ارزها از بانک مرکزی در یک روز مشخص
سرویس اطلاعات کارکنان استعلام اطلاعات کارکنان (3 متد)
سرویس استعلام بیمه ای کارکنان بانک مرکزی بررسی وضعیت بیمه شده
سرویس استعلام نشانه سرویس استعلام نشانه با کد ملی (3متد)
ضمانتنامه های ارزی صادراتی دریافت اطلاعات ضمانتنامه های ارزی صادراتی
ضمانتنامه های ارزی ريالی دریافت اطلاعات ضمانتنامه های ارزی ريالی
نرخ ارز سامانه سنا استعلام نرخ ارز سامانه سنا
وضعيت ضمانت نامه ريالي 1 متد
17 سازمان ملی زمین و مسکن سرویس استعلام یارانه اقشار ویژه بنیاد شهید جستجوی متقاضی
ثبت اطلاعات یارانه جدید
سرویس استعلام یارانه اقشار ویژه مسکن استعلام بر اساس کد متقاضی و نوع تسهیلات
سرویس استعلام مالکیت اشخاص استعلام مالکیت در زیر سیستم استعلام سامانه جامع اراضی مستغلات
18 سازمان بهزیستی سرویس استعلام مددجویان بررسی مستمری بگیر بودن یک فرد در سازمان بهزیستی
سرویس USSD سرویس مستمری بانک جامع اطلاعات (5 متد)
استعلام وجود معلولیت بررسی وضعیت معلولیت
صدور بلیط مددجو
سرویس سبد حمایت غذایی سرویس استعلام تعلق سبد حمایت غذایی (12متد)
19 کمیته امداد امام خمینی سرویس استعلام مددجو بررسی اطلاعات مددجو
سرویس استعلام وضعیت معیشت مددجویان کمیته امداد امام خمینی بررسی وضعیت معیشت مددجویان
20 سازمان ثبت املاك و اسناد كشور سرویس استعلام شناسه اشخاص حقوقی کشور دريافت اطلاعات شناسه ملي بر اساس شناسه ملي
دريافت اطلاعات شناسه ملي بر اساس آخرين نام فعال
دريافت اطلاعات شناسه ملي بر اساس بايگاني نام
دريافت اطلاعات شناسه ملي و نام شخصیت جهت مقایسه و معتبر بودن
استعلام ليست شناسه ملي هاي ثبت شده بر اساس يک تاريخ خاص
استعلام ليست شناسه ملي هاي ثبت شده بر اساس يک تاريخ خاص از زمان ایجاد دسترسی کاربر به بعد
سرویس ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جهت بکارگیری در سامانه های ثبت شرکتها
سرویس استعلام اسناد رسمی استعلام کلیه مدارک ثبتی در دفاتر اسناد رسمی
21 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سرویس موسسات فعال بررسی وضعیت موسسات (4 متد)
استعلام مدارک تحصیلی استعلام وضعیت تحصیلی دانشجویان بر اساس کد ملی
22 بیمه مرکزی استعلام بيمه نامه در بانک اطلاعاتي بيمه کشور دریافت اطلاعات کلی بیمه نامه (3 متد)
استعلام اطلاعات بيمه نامه شخص ثالث و حوادث راننده دریافت اطلاعات بیمه نامه (2 متد)
سرویس استعلام اطلاعات بیمه ای استعلام اطلاعات بیمه نامه ، الحاقیه و خسارت بر اساس کد ملی افراد
سرویس تعامل مکانیزه جهت استعلام اطلاعات (ثبت درخواست مجوز پروانه کارگزاران رسمی) استعلام کد شرکت
استعلام بیمه نامه بر اساس شماره بیمه، کد شرکت بیمه، کد ملی و شماره تلفن همراه
استعلام بیمه نامه بر اساس کد یکتای بیمه نامه و کد ملی
23 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سرویس اعلام شاخص ها به سامانه پاک استعلام شاخص های مورد نیاز سامانه پاک بر اساس تاریخ
24 وزارت ورزش و جوانان بررسی سوابق ورزشی استعلام سوابق ورزشی افراد بر اساس کد ملی
صدور اعتبارنامه سمن های جوانان صدور اعتبارنامه سازمان های مردم نهاد وزارت ورزش و جوانان
25 سازمان ملی استاندارد ایران سرویس استعلام مشخصات پروانه استعلام مشخصات پروانه استاندارد
استعلام مشخصات پروانه حلال
سرویس استعلام مشخصات پروانه کالا از طریق USSD استعلام مشخصات بر اساس کد کالا (3 متد)
سرویس دریافت اظهار نامه سرویس دریافت اظهارنامه گمرکی
26 شرکت هواپیمایی ایران ایر سرویس بلیط های تخفیف دار استعلام بلیط
27 سازمان تعزیرات حکومتی سرویس گزارش بازرسی ها ارسال آخرین گزارش بازرسی ها
28 آموزش فنی و حرفه ای کشور سرویس استعلام گواهی نامه استعلام گواهی نامه های فنی و حرفه ای صادر شده
سرویس USSD استعلام گواهینامه
سرویس ثبت نام کارآموزان فنی و حرفه ای متد 10
29 شهرداری
سرویس های استعلام ملکی استعلام پروانه
استعلام وضعیت ملک در خصوص بافت فرسوده
استعلام وضعیت ملک در خصوص بافت ناپایدار
استعلام وضعیت ملک در خصوص حریم مترو
استعلام وضعیت ملک در خصوص گسل در محدوده ملک
استعلام پهنه ملک
استعلام گذر اصلاحی ملک
استعلام قیمت منطقه ای املاک
صورت وضعيت نوسازي و پسماند نوسازي صورت وضعیت نوسازی
صورت وضعیت پسماند نوسازی
صورت وضعيت کسبي و پسماند کسبي صورت وضعیت کسبی
صورت وضعیت پسماند کسبی
استعلام مفاصا استعلام مفاصا بر اساس شماره ثبت
اعتبارسنجي توکن ورژن2 اعتبار سنجی و ورود بر اساس توکن ورژن 2
توليد توکن تولید توکن جهت ورود
اعتبار سنجي توکن اعتبار سنجی و ورود بر اساس توکن
سرویس دریافت گواهی سرویس دریافت گواهی های صادره (سازمان امور مالیاتی)
سرویس قبوض شهرداری تهران اعتبار سنجی و ورود بر اساس توکن
قبض پرداخت عوارض کسبی
قبض پرداخت سایر عوارض کسبی
قبض پرداخت عوارض نوسازی
قبض پرداخت سایر عوارض نوسازی
اطلاعات نرخنامه محصولات میادین دریافت لیست نرخنامه های موجود
دریافت لیست کلاس بندی های موجود درون نرخنامه
دریافت شناسه نرخنامه
30 شرکت ملی گاز
سرویس های سیستم مشترکین دریافت اطلاعت پایه مشترک / متقاضی
دریافت اطلاعات جزئیات ملک
دریافت اطلاعات کلی صورتحسابهای مشترک
دریافت اطلاعات کلی صورتحسابهای معتبر مشترک
دریافت اطلاعات آخرین صورتحساب مشترک
دریافت اطلاعات بخشودگی مشترک
دریافت اطلاعات هزینه های مشترک
دریافت اطلاعات پرداختی صورتحسابهای مشترک
دریافت اطلاعات کنتور مشترک
دریافت وضعیت بدهی مشترک
دریافت اطلاعات مانده تقسیطی مشترک
صدور قبض المثنی
مشخصات انشعاب استعلام مشخصات انشعاب مشترکین
31 پیشخوان استعلام خدمت نظام وظيفه استعلام وضعیت مشمولین نظام وظیفه
32 وزارت جهاد کشاورزی سرویس اعلام شاخص ها به سامانه پاک استعلام شاخص های مورد نیاز سامانه پاک بر اساس تاریخ
سرویس سوخت چاه سرویس سوخت چاه
سرویس استعلام گواهی سرویس get_license
33 وزارت آموزش و پرورش تاییدیه گواهینامه فارغ التحصیلی استعلام گواهینامه فارغ التحصیلی
34 شرکت پژوهش و توسعه ناجی(ناجا) سرویس استعلام اصالت مالک و خودرو سرویس استعلام اصالت مالک و خودرو
35 شرکت پخش فراورده های نفتی سرويس سامانه هوشمند سوخت بررسي پروفايل سرويس سامانه هوشمند سوخت بررسي پروفايل
سرويس سامانه هوشمند سوخت تغيير کارت بانکي سرويس سامانه هوشمند سوخت تغيير کارت بانکي
سرويس سامانه هوشمند سوخت ثبت در پروفايل سرويس سامانه هوشمند سوخت ثبت در پروفايل
سرويس سامانه هوشمند سوخت ابطال کارت سرويس سامانه هوشمند سوخت ابطال کارت
سرويس سامانه هوشمند سوخت بررسي اعتبار سرويس سامانه هوشمند سوخت بررسي اعتبار
36 سازمان امور مالیاتی کشور سرویس استعلام وضعیت پرونده ثبت نام الکترونیک دریافت اطلاعات کد رهگیری ثبت نام
سرویس سابقه مالیات کسب و کار سرویس استعلام سابقه مالیات کسب و کار
اطلاعات اظهارنامه مالیاتی و صورتهای مالی بازرگانان ارائه اطلاعات مالیاتی با استفاده از کدملی (2 متد)
درخواست گواهی درخواست گواهي صدر ماده 186 قانون ماليات هاي مستقيم
استعلام سابقه رسيدگي مالياتي بازرگانان 3 متد
دريافت اطلاعات گواهي هاي صادره شهرداري تهران 1 متد
37 سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری کشور سرویس جامع سرویس سامانه جامع دفاتر مسافرتی
38 سازمان برنامه و بودجه سرویس استعلام سرویس استعلام پرداختی و وصولی خزانه
39 سازمان نقشه برداری سرویس سرویس WMTS
40 بانک کشاورزی سرویس کانالهای ارتباطی بانک کشاورزی مجموعه سرویس های سامانه VIP Channel اينترنتی بانک کشاورزی (60 متد)
41 سازمان امور اراضی کشور سرویس استعلام اطلاعات مجوز دریافت اطلاعات مجوز
42 سازمان حج و زیارت سرویس استعلام اطلاعات فیش حج دریافت اطلاعات فیش حج با استفاده شماره سند، کد ملی و کد شعبه
43 سازمان خصوصی سازی سرویس استعلام اطلاعات وب سرويس استعلام بدهکاران سازمان خصوصي سازي
سرويس استعلام سهام عدالت
سرویس استعلام بدهکاران عمده ارسال اطلاعات شرکتهای بدهکار به بورس
44 سامانه سام وب سرویس 186 مالیاتی بخش RULE
استعلام اطلاعات از طریق سامانه سام دريافت آخرين وضعيت شکايت
45 بانک تجارت سرویس چک ثبت و ابطال چک
سرویس انتقال وجه گروهی انتقال وجه گروهی درون بانکی
سرویس پیگیری انتقال وجه گروهی درون بانکی پیگیری انتقال وجه گروهی درون بانکی
سرویس استعلام کد شبا استعلام کد شبا در سیستم فرار
سرویس وضعیت چک استعلام وضعیت چک
46 شرکت رتبه بندی ایرانیان سرویس اعتبارسنجی 16 متد

ردیف

عنوان سازمان سرویس دهنده

ردیف

عنوان سازمان سرویس دهنده

1

سازمان اداري و استخدامي

2

سازمان ثبت احوال كشور

3

شرکت ملي پست ایران

4

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

5

بنیاد شهید و امور ایثارگران

6

سازمان بیمه سلامت ايران

7

وزارت راه و شهر سازی

8

شرکت رجا

9

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

10

سازمان تامین اجتماعی

11

وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی

12

وزارت امور اقتصادي و داريي

13

سازمان فناوری اطلاعات ایران

14

سازمان حمایت از مصرف کنندگان

15

وزارت صنعت، معدن و تجارت

16

بانک مرکزی ج.ا.ا.

17

سازمان ملی زمین و مسکن

18

سازمان بهزیستی

19

کمیته امداد امام خمینی

20

سازمان ثبت املاك و اسناد كشور

21

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

22

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

23

بیمه مرکزی

24

 وزارت ورزش و جوانان

25

بیمه سازمان ملی استاندارد ایران

26

شرکت هواپیمایی ایران ایر

27

سازمان تعزیرات حکومتی

28

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

29

شهرداری

30

شرکت گاز

31

پیشخوان

32

وزارت جهاد کشاورزی

33

وزارت آموزش و پرورش

34

شرکت پژوهش و توسعه ناجی(ناجا)

35

شرکت پخش فراورده های نفتی

36

سازمان امور مالیاتی کشور

37

سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری کشور

38

سازمان برنامه و بودجه

39

سازمان نقشه برداری

40

بانک کشاورزی

41

سازمان امور اراضی کشور

42

سازمان حج و زیارت

43

سازمان خصوصی سازی

44

سامانه سام

45

شرکت رتبه بندی ایرانیان

46

بانک تجارت

ردیف

عنوان سازمان سرویس گیرنده

ردیف

عنوان سازمان سرویس گیرنده

1

وزارت ورزش و جوانان

2

وزارت کشور

3

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

4

وزارت علوم و تحقیقات فناوری

5

وزارت صنعت، معدن و تجارت

6

وزارت جهاد کشاورزی

7

وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

8

وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي

9

وزارت امور اقتصادي و دارايي

10

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

11

هواپیمایی آسمان

12

نیروی انتظامی (معاونت فناوری اطلاعات و ارتباطات ناجا)

13

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها

14

موسسه اعتباری کوثر

15

مرکز آمار ایران

16

گمرک ج.ا.ا.

17

کمیته امداد امام خمینی (ره)

18

صندوق بازنشستگی بانک ها

19

صندوق بازنشستگی - آموزش و پرورش

20

شورای اصناف

21

شرکت ملی پخش فرآورده ای نفتی ایران

22

شرکت مخابرات ایران

23

شرکت کلان داده شهر

24

شرکت فرودگاه های ایران

25

شرکت س‍پرده گزاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

26

شرکت حمل و نقل ریلی (رجا)

27

شرکت آب و فاضلاب

28

شرکت انبارهای عمومی

29

شرکت ارتباطات زیر ساخت

30

سامانه تشخیص اصالت تلفن همراه

31

سازمان نظام پزشکی كشور

32

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

33

سازمان ملی زمین و مسکن

34

سازمان ملی استاندارد ایران

35

سازمان فناوری اطلاعات ايران

36

سازمان سنجش

37

سازمان زندانها

38

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌اي

39

سازمان ثبت املاك و اسناد كشور

40

سازمان ثبت احوال کشور

41

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات راديويي

42

سازمان تعزیرات حکومتی

43

سازمان بیمه سلامت ايران

44

سازمان بهزیستی

45

سازمان بنادر و دريانوردي

46

سازمان برنامه و بودجه

47

سازمان بازرسی کل کشور

48

سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور

49

سازمان اوقاف و امور خیریه

50

سازمان امور مالیاتی و اقتصادی

51

سازمان امور اراضی کشور

52

سازمان اداري و استخدامي كشور

53

روزنامه رسمی

54

دفاتر پیشخوان دولت

55

دانشگاه علمی و کاربردی

56

بنیاد شهید و امور ايثارگران

57

بانک ملی ايران

58

بانک ملت

59

بانک مرکزی ج.ا.ا.

60

بانک گردشگری

61

بانک کشاورزی

62

بانک صنعت و معدن

63

بانک سپه

64

بانک رفاه کارگران

65

بانک توسعه صادرات

66

آستان قدس رضوی

67

ایران ایر 

68

 شرکت ملی گاز ایران

69

 شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک)

70

مرکز خدمات حوزه علميه

71

قرض الحسنه رسالت

72

فرودگاه ها و ناوبری هوایی تهران

73

شهرداري تهران

74

شرکت راه آهن ج ا ا

75

شرکت پالایش نفت تهران

76

سازمان نيازمنديهاي همشهري

77

سازمان مديريت

78

سازمان تامين اجتماعي

79

سارمان هواپیمایی کشوری

80

دانشگاه تهران

81

پست بانک

82

بيمه مرکزي

83

برنامه ريزي و نظارت رييس جمهور

84

مرکز برنامه ريزي مجلس

85

بانک مسکن

86

بانک صادرات

87

بانک سينا

88

بانک سرمايه

89

بانک سامان

90

بانک دي

91

بانک خاورميانه

92

بانک توسعه و تعاون

93

بانک پاسارگاد

94

بانک پارسيان(خدمات کاسپين)

95

بانك كارآفرين

96

بانك حكمت ايرانيان

97

اتاق بازرگاني،صنايع،معادن

98

سازمان خصوصی سازی

99

صندوق قرض الحسنه امداد ولایت

100

دانشگاه علوم پزشکی تهران

101

شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی

102

شرکت توانیر

103

سازمان انرژی اتمی

104

سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا)

105

شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی

106

شرکت بازرگانی دولتی

107

ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز

108

سازمان فضایی

109

شرکت ملی نفت

110

دفتر حمل و نقل سازمان شهرداری های وزارت کشور

111

قوه قضائیه

112

کانون پرورش فکری کودکان

113

سازمان نوسازی معادن

114

سازمان نوسازی مدارس

115

صندوق توسعه ملی

116

مرکز رسانه دیجیتال وزارت فرهنگ

ردیف

نام دستگاه متصل

ردیف

نام دستگاه متصل

1 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران 2 شورای عالی فضای مجازی
3 بانک مرکزی 4 سازمان ثبت احوال کشور
5 وزارت راه و شهرسازی 6 شرکت ملی پست
7 سازمان بازرسی کل کشور 8 بانک تجارت
9 شرکت ارتباطات زیرساخت 10 سازمان مدیریت صنعتی
11 مرکز تحقیقات مخابرات 12 خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)
13 وزارت کشور 14 بانک سپه
15 سازمان اوقاف و امور خیریه 16 سازمان نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس کشور
17 سازمان تامین اجتماعی 18 وزارت علوم تحقیقات و فناوری
19 موسسه نشر آثار حضرت امام 20 سازمان قضایی نیروهای مسلح
21 نهاد کتابخانه‌ عمومی کشور 22 مرکز آمار ایران
23 سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني تربيتي كشور 24 سازمان ملی استاندارد ایران
25 شرکت ملی نفت ایران 26 بانک شهر
27 ایرانسل 28 همراه اول
29 رایتل 30 بانک گردشگری
31 بانک خاورمیانه 32 بانک تجارتی ایران و اروپا
33 بانک قوامین 34 بانک انصار
35 بانک مهر اقتصاد 36 نیروی انتظامی (ناجا)
37 بانک دی 38 سازمان نیاز مندی های همشهری
39 بانک سرمایه 40 بانک صادرات
41 بانک سینا 42 اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن ایران
43 بانک ایران و ونزوئلا 44 کارگذاری اقصاد بیدار
45 بانک آینده 46 بانک ایران زمین
47 بانک سامان 48 بانک کارآفرین
49 بانک پاسارگاد 50 بانک قرض الحسنه رسالت
51 بانک قرض الحسنه مهر ایران 52 شرکت کاسپین
53 مشاوره رتبه بندی اعتبار ایران 54 بنیاد سعدی
55 سازمان انرژی اتمی 56 شرکت پتروشیمی ماهشهر
57 وزارت آموزش و پرورش 58 شرکت انبارهای عمومی
59 دانشگاه شهید مطهری 60 مجلس خبرگان
61 سازمان نقشه برداری 62 سازمان اراضی
63 موسسه کار و تامین اجتماعی 64 شرکت نفت و گاز پارس
65 سازمان حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس 66 دادستانی کل کشور
67 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 68 وزارت امور اقتصادی و دارایی
69 دانشگاه اهل بیت 70 مرکز رسیدگی به امور مساجد
71 مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت 72 سازمان فضایی ایران
73 مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان 74 روزنامه رسمی کشور
75 پژوهشگاه فضایی 76 پارک فناوری پردیس
77 شهرداری مشهد 78 قوه قضاییه
79 ستاد اجرایی فرمان حضرت امام 80 بانک ملی ایران
81 شرکت آوا تجارت صبا 82 شرکت خدمات انفورماتیک (FINET)
83 دانشگاه علوم پزشکی تهران 84 اداره کل محیط زیست استان تهران
85 ستاد مرکزی راهیان نور 86 بانک ملت
87 شهرداری تهران 88 سازمان پزشکی قانونی کشور
89 شورای نگهبان 90 مجمع تقریب مذاهب
91 دانشگاه علوم قضایی 92 شرکت مادرتخصصی ساخت وتوسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
93 شرکت خدمات ماشینی تامین اجتماعی 94 ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز
95 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 96 سازمان شهرداری ها و دهیاری ها
97 ستاد مبارزه با مواد مخدر 98 پژوهشگاه هوافضا
99 صندوق رفاه دانشجویی 100 سازمان مدیریت دولتی
101 دانشگاه جامعه المصطفی 102 پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری
103 مرکز خدمات حوزه علمیه قم 104 سازمان ملی بهره وری
105 بانک حکمت ایرانیان 106 شورای سیاست گذاری حوزه های علمیه خواهران
107 دانشگاه معارف اسلامی قم 108 صندوق بازنشستگی صنعت نفت
109 فرودگاه پیام 110 اتاق تعاون
110 مجمع جهانی اهل بیت 112 سازمان امورمالیاتی کشور
113 سازمان بورس و اوراق بهادار 114 سازمان خصوصی سازی
115 بانک توسعه صادرات 116 بانک صنعت و معدن
117 پست بانک ایران 118 دیوان محاسبات کشور
119 صندوق کارآفرینی امید 120 سازمان اداری و استخدامی
121 سازمان حفاظت محیط زیست 122 شرکت انتقال گاز ایران
123 سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی 124 دانشگاه صنعتی شریف
125 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 126 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
127 سازمان نظام پزشکی 128 کمیته امداد امام خمینی (ره)
129 سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 130 شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران
131 شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران 132 صندوق بازنشستگی بانکها
133 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 134 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
135 وزارت جهاد کشاورزی 136 سازمان بهزیستی
137 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 138 بنیاد شهید و امور ایثارگران
139 صندوق توسعه ملی 140 شرکت بیمه ایران
141 بانك ملي ايران 142 بانک توسعه تعاون
143 سازمان دامپزشکی کشور 144 سازمان بنادر و دریانوردی
145 سازمان ملی زمین و مسکن 146 وزارت صنعت، معدن و تجارت
147 سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی 148 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران
149 شرکت ملی گاز ایران 150 وزارت نیرو
151 سازمان تبلیغات اسلامی 152 گمرک جمهوری اسلامی ایران
153 شزکت مدیریت منابع آب 154 بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
155 صندوق بازنشستگی کشور 156 جهاد دانشگاهی
157 سازمان مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی 158 سازمان تعزیرات حکومتی
159 حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی 160 سازمان هدفمندسازی یارانه ها
161 موسسه مالی و اعتباری کوثر 162 کمیته ملی المپیک
163 بنیاد ملی نخبگان 164 مرکز ملی تحقیقات حلال جمهوری اسلامی ایران
165 سازمان غذا و دارو 166 شرکت ملی پخش و پالایش فراورده های نفتی ایران
167 دانشگاه تهران 168 اتاق اصناف ایران
169 سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع 170 نهاد ریاست جمهوری
171 صندوق تامین خسارت های بدنی 172 شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک)
173 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 174 دانشگاه امیر کبیر
175 شركت هواپيمايي آسمان 176 مرکز برنامه ریزی و فناوری اطلاعات مجلس شورای اسلامی
177 شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور 178 وزارت امور خارجه
179 معاونت علمی و فناوري رياست جمهوري 180 بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران
181 سازمان برنامه و بودجه 182 سازمان حج و زیارت
183 سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی 184 شرکت تولید انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر
185 شرکت حمل و نقل ریلی رجا 186 سازمان هواشناسی کشور
187 سازمان سنجش آموزش کشور 188 سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری
189 وزارت ورزش و امور جوانان 190 بانک رفاه
191 بانک مسکن 192 شرکت پرداخت اول کیش
193 دانشگاه جامع علمی کاربردی 194 شرکت پایانه های داده ای نوین
195 دیوان عدالت اداری 196 سازمان امور عشایر ایران
197 سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران 198 شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش
199 بانك كشاورزي 200 شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور
201 شركت عمران و بهسازي شهري ايران 202 وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران
203 سازمان آموزش فنی و حرفه ای 204 سازمان بیمه سلامت ایران
205 جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران 206 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
207 پژوهشگاه نيرو 208 دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
209 شرکت مادر تخصصی ساخت وتولید کالای آب و برق (ساتکاب) 210 دانشکاه شهید بهشتی
211 دانشگاه علامه طباطبایی 212 دانشگاه پیام نور
213 شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران 214 سازمان هواپیمایی کشوری
215 معاونت حقوقی و امور مجلس سپاه 216 مرکز اصناف ایران و دبیر هیئت عالی نظارت
217 سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح 218 سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی و عمومی
219 شرکت فناوران اطلاعات پیشخوان (دفاتر پیشخوان) 220 اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان
221 موسسه واکسن و سرم سازی رازی کرج 222 سازمان امور مالیاتی استان اردبیل
223 آستان قدس رضوی 224 شرکت مخابرات ایران - معاونت فناوری اطلاعات
225 پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات    

به منظور اتصال به گذرگاه GSB مراحل زیر، به ترتیب، بایستی مورد توجه قرار گیرد:


 • با توجه به ضرورت رعایت ملاحظات امنیتی و تبادل خدمات در بستری امن و اختصاصی بین دستگاههای اجرایی، گذرگاه GSB در شبکه ای جداگانه و منفصل از اینترنت مورد بهره برداری قرار گرفته است. کلیه خدمت دهندگان و خدمت گیرندگان نیز می‌توانند با یکی از سه روش زیر به گذرگاه GSB متصل شوند. لازم به ذکر است، شبکه اختصاصی متقاضی نیز در هیچ نقطه‌ای به طور مستقیم یا غیرمسقیم به شبکه‌های ناامن از جمله اینترنت نباید متصل باشد:


  • اتصال از طریق ستاد مرکزی دستگاه: در این روش هر یک از دستگاه‌های اجرایی استانی و یا زیرمجموعه، پس از اتصال به شبکه اختصاصی دستگاه مرکزی و با هماهنگی واحد فناوری اطلاعات ستاد مرکزی دستگاه می‌توانند از خدمات مرکز ملی تبادل اطلاعات استفاده نمایند.
  • اتصال از طریق شبکه دولت(شبکه مرکز IT نهاد ریاست جمهوری): دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه و یا استانی پس از اتصال به شبکه دولت و با انجام هماهنگی‌های لازم با مرکز ارتباطات و فناوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوری می‌توانند از خدمات مرکز ملی تبادل اطلاعات استفاده نمایند.
  • اتصال مستقیم به مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX):بدین منظور ضمن هماهنگی با ستاد مرکزی دستگاه، یکی از اولویت های زیر برای اتصال می‌تواند انتخاب شود:
   • اولویت اول: اتصال از بستر شبکه نورنتا
   • اولویت دوم: اتصال از بستر شبکه MPLS-VPN

  در صورت عدم امکان اتصال از طریق روش اول (ستاد مرکزی دستگاه) و یا روش دوم (شبکه دولت) و پس از انتخاب بستر اتصال مستقیم مورد نظر، نامه درخواست اتصال مستقیم به گذرگاه GSB به دبیرخانه سازمان فناوری اطلاعات ایران ارسال شود. پس از بررسی درخواست، تاییدیه ای از سوی معاونت دولت الکترونیکی به متقاضی اعلام می‌شود.


 • متقاضی بایستی بر اساس تاییدیه دریافتی از سازمان فناوری اطلاعات ایران، فرم و نامه مناسب زیر را انتخاب و پس از تکمیل به همراه تاییدیه، به شرکت مخابرات ایران و یا شرکت مخابرات ایران (منطقه تهران) ارسال نماید. • پس از راه اندازی و تحویل ارتباط، با پشتیبانی مرکز داده دولت الکترونیک به شماره تلفن‌های 88386289 و یا 88386294 (داخلی یک) به منظور انجام تنظیمات شبکه‌ای مورد نظر مرکز ملی تبادل اطلاعات تماس حاصل شود.

به منظور اتصال به گذرگاه PGSB مراحل زیر، به ترتیب، بایستی مورد توجه قرار گیرد:


 • گذرگاه PGSB به منظور ارایه خدمات دولت الکترونیک به کسب و کارها و شرکت های خصوصی و از طریق اینترنت راه‌اندازی شده است. نکته مهم آنکه، اتصال خدمت دهنده صرفا از طریق بستر MPLS امکان پذیر بوده، لیکن خدمت گیرنده، میتواند به یکی از دو روش زیر به گذرگاه PGSB متصل شود:


  • روش اول: اتصال از بستر اینترنت و یا IXP
  • روش دوم: اتصال از بستر شبکه MPLS

 • پس از انتخاب یکی از روش های اتصال فوق، نامه درخواست اتصال به گذرگاه PGSB به سازمان فناوری اطلاعات ایران ارسال شود. پس از بررسی درخواست، تاییدیه ای از سوی معاونت دولت الکترونیکی به متقاضی اعلام می‌شود.

 • در صورتیکه ارتباط درخواستی از بستر شبکه MPLS مدنظر بوده، متقاضی بایستی تاییدیه دریافتی از سازمان فناوری اطلاعات ایران را به ضمیمه فرم و نامه تکمیل شده زیر، به شرکت مخابرات ایران (منطقه تهران) ارسال نماید.

  فرم و نامه برای اتصال به PGSB از طریق شبکه MPLS استانی به منظور ارسال به شرکت مخابرات ایران (منطقه تهران)


 • در صورتیکه ارتباط درخواستی از بستر اینترنت و یا IXP مدنظر بوده و همچنین پس از راه اندازی و تحویل ارتباط MPLS، با پشتیبانی مرکز داده دولت الکترونیک به شماره تلفن‌های 88386289 و یا 88386294 (داخلی یک) به منظور انجام تنظیمات شبکه‌ای مورد نظر مرکز ملی تبادل اطلاعات تماس حاصل شود.