فهرست دیگر خدمات دستگاه

عنوان خدمات آموزش و نظارت برفعالیت مأمورین شبکه تلقیح مصنوعی آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت جهاد کشاورزی نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت خدمت به کسب و کار(G2B) مخاطبین این بخش از اطلاعات توسط دستگاه خدمت دهنده ارائه نشده است
مدارک لازم قوانین و مقررات بالادستی قانون نظام جامع دامپروری
هزینه خدمت شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی
عنوان خدمات آموزش و نظارت برفعالیت مأمورین شبکه تلقیح مصنوعی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت جهاد کشاورزی
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت خدمت به کسب و کار(G2B)
مخاطبین این بخش از اطلاعات توسط دستگاه خدمت دهنده ارائه نشده است
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی قانون نظام جامع دامپروری
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی

آموزش و نظارت برفعالیت مأمورین شبکه تلقیح مصنوعی