عنوان خدمات تهیه ، تدوین ، انتشار و ارائه آمار و اطلاعات پایه منابع آب آدرس وبگاه http://dpli.ir/de8Ezo
نام دستگاه اجرایی شرکت های آب منطقه ای نام دستگاه مادر وزارت نیرو
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C) , خدمت به کسب و کار(G2B) مخاطبین کلیه ذینفعان صنعت آب ازجمله حقیقی ، حقوقی
مدارک لازم مراجعه ذینعفان ، درخواست کتبی اشخاص حقیقی و حقوقی و ذینفعان صنعت آب قوانین و مقررات بالادستی مراجعه ذینعفان ، درخواست کتبی اشخاص حقیقی و حقوقی و ذینفعان صنعت آب
هزینه خدمت متغیر تماس با دستگاه ارائه دهنده خدمت شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک مرحله ارائه خدمت الکترونیکی(اینترنتی)غیرالکترونکی(جهت احراز اصالت فرد -جهت احراز اصالت مدرک-نبود زیرساخت ارتباطی مناسب-سایر: عدم اطلاع ذینفعان )
عنوان خدمات تهیه ، تدوین ، انتشار و ارائه آمار و اطلاعات پایه منابع آب
آدرس وبگاه http://dpli.ir/de8Ezo
نام دستگاه اجرایی شرکت های آب منطقه ای
نام دستگاه مادر وزارت نیرو
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C) , خدمت به کسب و کار(G2B)
مخاطبین کلیه ذینفعان صنعت آب ازجمله حقیقی ، حقوقی
مدارک لازم مراجعه ذینعفان ، درخواست کتبی اشخاص حقیقی و حقوقی و ذینفعان صنعت آب
قوانین و مقررات بالادستی مراجعه ذینعفان ، درخواست کتبی اشخاص حقیقی و حقوقی و ذینفعان صنعت آب
هزینه خدمت متغیر تماس با دستگاه ارائه دهنده خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی(اینترنتی)غیرالکترونکی(جهت احراز اصالت فرد -جهت احراز اصالت مدرک-نبود زیرساخت ارتباطی مناسب-سایر: عدم اطلاع ذینفعان )

تهیه ، تدوین ، انتشار و ارائه آمار و اطلاعات پایه منابع آب به اشخاص حقیقی و حقوقی و ذینفعان صنعت آب