عنوان خدمات ارزیابی پیمانکاران آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور نام دستگاه مادر وزارت نیرو
نوع خدمت خدمت به کسب و کار(G2B) مخاطبین پیمانکاران
مدارک لازم اطلاعات پیمانکاران – شاخص های ارزیابی قوانین و مقررات بالادستی
هزینه خدمت شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی-نبودزیرساخت ارتباطی مناسب
عنوان خدمات ارزیابی پیمانکاران
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
نام دستگاه مادر وزارت نیرو
نوع خدمت خدمت به کسب و کار(G2B)
مخاطبین پیمانکاران
مدارک لازم اطلاعات پیمانکاران – شاخص های ارزیابی
قوانین و مقررات بالادستی
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی-نبودزیرساخت ارتباطی مناسب

ارزیابی تامین کنندگان کالا/خدمات در جهت حصول اطمینان از احراز کیفیت ارائه خدمات لازم

نظارت بر عملکرد و ارزیابی تأمین‌کنندگان و پیمانکاران