فهرست دیگر خدمات دستگاه

عنوان خدمات اعطای تسهیلات میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به متقاضیان آدرس وبگاه http://dpli.ir/H8bx7W
نام دستگاه اجرایی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نام دستگاه مادر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C) , خدمت به کسب و کار(G2B) مخاطبین افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها
مدارک لازم مطابق دستورالعمل های داخلی قوانین و مقررات بالادستی دستورالعمل و شیوه نامه های داخلی
هزینه خدمت رایگان شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک مرحله ارائه خدمت الکترونیکی
عنوان خدمات اعطای تسهیلات میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به متقاضیان
آدرس وبگاه http://dpli.ir/H8bx7W
نام دستگاه اجرایی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
نام دستگاه مادر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C) , خدمت به کسب و کار(G2B)
مخاطبین افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها
مدارک لازم مطابق دستورالعمل های داخلی
قوانین و مقررات بالادستی دستورالعمل و شیوه نامه های داخلی
هزینه خدمت رایگان
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی

نحوه ارائه تسهیلات به متقاضیان

<p>1- مراجعه به پرتال سازمان 2- تکمیل فرم درخواست و ارایه مدارک موردنیاز 3- تشکیل پرونده و بررسی مدارک 4- صدور مجوز و اطلاع به متقاضی</p>
دریافت فرآیند گردش کار