عنوان خدمات ارائه خدمات حمایتی به زندانیان موجود، آزاد شده و خانواده های آنها آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور نام دستگاه مادر قوه قضائیه
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C) مخاطبین زندانیان محکوم مالی، خانواده زندانیان نیازمند، زندانیان آزاد شده
مدارک لازم آزادی قطعی از زندان – مدارک فنی و حرفه ای – کارت پایان خدمت قوانین و مقررات بالادستی آیین نامه اجرایی سازمان زندانها –قانون بودجه سنواتی
هزینه خدمت شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی(سایر)
عنوان خدمات ارائه خدمات حمایتی به زندانیان موجود، آزاد شده و خانواده های آنها
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
نام دستگاه مادر قوه قضائیه
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین زندانیان محکوم مالی، خانواده زندانیان نیازمند، زندانیان آزاد شده
مدارک لازم آزادی قطعی از زندان – مدارک فنی و حرفه ای – کارت پایان خدمت
قوانین و مقررات بالادستی آیین نامه اجرایی سازمان زندانها –قانون بودجه سنواتی
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی(سایر)

ارائه خدمات حمایتی و تعامل با سازمانها و نهادهای حمایتی عمومی غیر دولتی و مردمی (مانند کمیته امداد امام خمینی، ستادهای دیه، انجمن های حمایت از زندانیان) به زندانیان موجود، آزاد شده و خانواده های آنها.

1-دریافت تقاضای زندانی یا خانواده زندانی
2- مصاحبه با مددجو و دریافت اطلاعات
3- بازدید از محل سکونت زندانی در صورت نیاز
4- ارجاع به کمیته یا سازمان مربوطه
5- دریافت خدمات مشاوره ای و کمک مالی و غیر مالی
دریافت فرآیند گردش کار