عنوان خدمات آموزش زندانیان (حرفه آموزی- کلاسیک) آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور نام دستگاه مادر قوه قضائیه
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C) , خدمت به کسب و کار(G2B) مخاطبین زندانیان در طول دوره محکومیت کارگاههای اشتغال تحت پوشش سازمان (رفع نیازهای آموزشی)
مدارک لازم کارت ملی- مدارک تحصیلی قوانین و مقررات بالادستی آیین نامه اجرایی سازمان زندانها –آیین نامه داخلی فنی حرفه ای- تفاهم نامه مشترک فنی حرفه ای و آموزش و پرورش و آموزش عالی
هزینه خدمت شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک دارد مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی(جهت احراز اصالت فرد) - (جهت احراز اصالت مدرک) - (سایر)
عنوان خدمات آموزش زندانیان (حرفه آموزی- کلاسیک)
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
نام دستگاه مادر قوه قضائیه
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C) , خدمت به کسب و کار(G2B)
مخاطبین زندانیان در طول دوره محکومیت کارگاههای اشتغال تحت پوشش سازمان (رفع نیازهای آموزشی)
مدارک لازم کارت ملی- مدارک تحصیلی
قوانین و مقررات بالادستی آیین نامه اجرایی سازمان زندانها –آیین نامه داخلی فنی حرفه ای- تفاهم نامه مشترک فنی حرفه ای و آموزش و پرورش و آموزش عالی
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک دارد
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی(جهت احراز اصالت فرد) - (جهت احراز اصالت مدرک) - (سایر)

آموزش دادن زندانیان به صورت آموزشهای کلاسیک( تحصیلی و دانشگاهی) و آموزشهای مهارتهای حرفه ای

1- اطلاع رسانی و ثبت نام اولیه
2- حضور در کلاس
3- صدور گواهینامه آموزشی
دریافت فرآیند گردش کار